Ochrana osobných údajov

Print Friendly

Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

Ak si chcete ako dotknutá osoba uplatniť svoje právo na ochranu osobných údajov, použite, prosím, tento formulár.

Prevádzkovateľ:

ALFA BIO s.r.o.

Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 30 223 041

Zodpovedná osoba: Mária Tobiášová Kuzmová

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk

Účel spracúvania osobných údajov. Personálna a mzdová agenda
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2004 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, ktorými sú dodávateľ účtovného SW pre SR a ČR, dodávateľ služieb PZS, poskytovateľ benefitov pre zamestnancov, ďalej Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom, zástupcom zamestnancov, bankám, poisťovni, v ktorej sú zam. poistení a iným oprávneným subjektom, podľa osobitných zákonov.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Lehota uchovania jednotlivých dokumentov a údajov sa riadi Registratúrnym poriadkom spoločnosti.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je zákonnou povinnosťou.
Účel spracúvania osobných údajov. Dochádzkový a prístupový systém Fingera
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je jednoznačná identifikácia zamestnanca, ktorý použil prístupovú kartu pri príchode alebo pri odchode zo zamestnania, aby nebolo možné túto prístupovú kartu zneužívať a tým sa dostať do vyhradených výrobných (potravinárskych) priestorov prevádzkovateľa.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je zákonnou povinnosťou.

Poskytnutie OU je povinné, aby bol zabezpečený oprávnený záujem prevádzkovateľa. DO má právo spracúvanie namietať.

Účel spracúvania osobných údajov. Priamy marketing
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

U dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi prevádzkovateľa ide o oprávnený záujem, ktorý predstavuje informovanie zákazníkov o nových produktoch, o termínoch akcií, o dennom menu a oznamov, ktoré môžu byť pre zákazníka dôležité (napr. zatvorenie reštaurácie z tech. príčin a pod.)
U dotknutých osôb, ktoré sa prihlásia k odberu týchto informácii a nie sú zákazníkmi je právnym základom súhlas, ktorý vyjadria pri „zapnutí“ odosielania neswletterov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Poskytovateľ webhostingového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 2 roky
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je povinné, aby bol zabezpečený oprávnený záujem prevádzkovateľa. DO má právo spracúvanie namietať.

V prípade, že sú OU získavané na základe súhlasu, poskytnutie je dobrovoľné.

Účel spracúvania osobných údajov. Propagácia spoločnosti
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena spoločnosti a získavanie nových zákazníkov prípadne zamestnancov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Poskytovateľ webhostingového, na ktorom je prevádzkovaná internetová stránka.
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je povinné, aby bol zabezpečený oprávnený záujem prevádzkovateľa. DO má právo spracúvanie namietať.
Účel spracúvania osobných údajov. Kamerové systémy
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Oprávneným záujmom je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ochrany majetku prevádzkovateľa, bezpečnosti pri práci a zdravia DO, dodržiavanie noriem v rámci potravinárskej výroby.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 15 dní
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je povinné, aby bol zabezpečený oprávnený záujem prevádzkovateľa. DO má právo spracúvanie namietať.
Účel spracúvania osobných údajov. Účtovná agenda
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu vrátane povinnej archivácie.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je zákonnou povinnosťou.
Účel spracúvania osobných údajov. Došlá pošta
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúre.
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Zákon č. 305/2013 o e-governmente v znení neskorších predpisov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je zákonnou povinnosťou.
Účel spracúvania osobných údajov. Kúpno-predajné zmluvy
Právny základ spracúvania. Zmluva so zákazníkom – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zmluva, ktorej jednou zmluvnou stranou je fyzická osoba – dotknutá osoba.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je nevyhnutné, ak chce DO uzatvoriť s Prevádzkovateľom zmluvu.
Účel spracúvania osobných údajov. Sťažnosti – reklamácie v reštaurácii
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Orgány, ktorým je žiadosť postúpená na vybavenie, ak je to nevyhnutné, alebo im musí byť sprístupnená na vybavenie.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je zákonnou povinnosťou.
Účel spracúvania osobných údajov. Vybavovanie objednávok stravy vrátane on-line objednávok.
Právny základ spracúvania. Zmluva/objednávka so zákazníkom – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Objednávka zákazníka na stravu a to v písomnej, elektronickej alebo ústnej forme
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Poskytovateľ webhostingu, na ktorom je prevádzkovaná služba.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky po poslednej objednávke zákazníka.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je nevyhnutné, ak chce DO uzatvoriť s Prevádzkovateľom zmluvu.
Účel spracúvania osobných údajov. Whisteblowing interný
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Orgány činné v trestnom konaní a iné osoby podľa osobitných predpisov
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je zákonnou povinnosťou. DO má právo podať podnet aj anonymne a v takom prípade OU nesposkytuje.
Účel spracúvania osobných údajov. Registratúrne stredisko
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonávacia vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. k zákonu o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa. Sociálna poisťovňa (vydávanie potvrdení, výpisov, odpisov z osobných spisov. Iný oprávnený subjekt (napr. štátne orgány, obec, samosprávny kraj, polícia, súd). Žiadateľ o vyhotovenie výpisu, odpisu, potvrdenia ako dotknutá osoba, o ktorej osobné údaje ide (ktoré sú predmetom registratúrnej uschovy) alebo jej zákonný zástupca alebo blízka osoba ak dotknutá osoba už nežije alebo iná osoba, ktorá sprístupnením údajov o dotknutej osobe chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy v súlade so zákonom 395/2002 Z. z.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je zákonnou povinnosťou.
Účel spracúvania osobných údajov. Cookies a základný prehľad o návštevnosti stránok.
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Uľahčenie používania našich webových stránok využívaním cookies.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa,
Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics.
Poskytovateľ webhostingového riešenia, na ktorom je daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je povinné, aby bol zabezpečený oprávnený záujem prevádzkovateľa. DO má právo spracúvanie namietať.
Účel spracúvania osobných údajov. Rodinná súťaž a s tým spojená agenda.
Právny základ spracúvania. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Opis právneho základu.

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby, ktorý sa vyžaduje v okamihu zapojenia sa do súťaže.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Poskytovateľ webhostingového riešenia, na ktorom je prevádzkovaná emailová aplikácia.
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.
Prepravná spoočnosť, ktorá doručí výhru.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 6 mesiacov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie OU je dobrovoľné na základe súhlasu DO.

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu – prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

…………………………………………………….

podpis dotknutej osoby

alebo zákonného zástupcu dotknutej osoby