potraviny

Potraviny: nové požiadavky na ich ambulantný predaj

Print Friendly

Úrad verejného zdravotníctva SR vo štvrtok aktualizoval požiadavky kladené na potraviny, resp. na ich ambulantný predaj v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES).

Potraviny: nové požiadavky na ich ambulantný predaj

Hlavné požiadavky na ambulantný predaj potravín sú uvedené v právnych predpisoch:

– v prílohe II kapitoly III nariadenia (ES) č. 852/2004, jedná sa najmä o nasledovné hygienické požiadavky:

a)   zabezpečenie vhodným zariadením pre dodržiavanie osobnej hygieny, a to najmä zariadením na hygienické umývanie a osušenie rúk,

b)   zabezpečenie teplou a/alebo studenou pitnou vodou,

c)   zabezpečenie vyhovujúceho spôsobu hygienického skladovania a likvidácie odpadu (tekutého alebo pevného),

d)   vybavenie vyhovujúcim zariadením na dodržiavanie a monitorovanie vhodných teplotných podmienok potravín,

e)   umiestnenie potravín v priestore prevádzky tak, aby sa zabránilo riziku ich kontaminácie.

Na ambulantný predaj sa vzťahujú aj hygienické požiadavky kapitoly IX prílohy č. II nariadenia (ES) č. 852/2004 uplatniteľné na potraviny. Jedná sa najmä o dodržanie nasledovných požiadaviek:

a)   potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie,

b)   skladované suroviny a všetky zložky sa musia uchovávať vo vhodných podmienkach tak, aby zabraňovali ich škodlivému kazeniu sa a chránili ich pred kontamináciou.

 

Celý článok si je možné prečítať tu: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2305:poiadavky-na-ambulantny-predaj-potravin&catid=93:bezpenos-potravin